Strategia

Setlementtityön ja Setlementtiliiton uudet strategiat vuosille 2019–2023 hyväksyttiin Setlementtiliiton syyskokouksessa 21.11.2018.

 

 

Visio ja missio

 

Suomen tulee olla yhdenvertaisten ihmisten yhteiskunta. Jokaisella meistä on oikeus osallistua ja tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Setlementtiliike on meitä kaikkia varten. Sitoudumme vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten aseman edistymiseen.

 

Ihmiset ovat vahvempia liittyessään yhteen. Me osaamme rakentaa ihmisten kokoisia yhteisöjä. Yhteisöissä ihmisten omat voimavarat ja osaaminen pääsevät parhaiten esille ja kehittyvät. Setlementtiliikkeen perustarkoituksena on kannustaa ihmistä löytämään omat voimavaransa ja käyttämään niitä yhteisöissä sekä tukea ihmisten hyvää elämää heidän kaikissa elämäntilanteissaan. Tahdomme olla Suomen johtava yhteisöjen tekijä.

 
Setlementtiliike on kansalaisliike, joka edistää ihmisten välistä vuoropuhelua, merkityksellisyyden kokemuksia ja elinikäistä oppimista yhteiskunnassa. Rakennamme tulevaisuuden Suomea, joka on syrjimätön ja yhdenvertainen, yhteisöllinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen, ekologisesti kestävä yhteiskunta. Teemme tämän vapaan sivistystyön, kansalaistoiminnan, matalan kynnyksen toiminnan, kriisityön, kehittämistoiminnan ja vaikuttamistoiminnan keinoin. Lisäksi setlementtiliike tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita.
 
 

Arvot

 
Rohkeus ja luottamus – Puolustamme rohkeasti kaikkien ihmisten ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Luotamme ihmisten ja yhteisöjen kykyyn luoda ratkaisuja ja toimia yhdessä yhteiseksi hyväksi.
 
Paikallisuus ja yhteisöllisyys – Olemme vahvoja paikallisten ja globaalien yhteisöjen rakentajia. Olemme mukana ihmisten arjessa läpi elämän sen kaikissa vaiheissa. Setlementtityö on lähellä sinua, minua ja meitä.
 
Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus – Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Setlementeissä jokaisella on lähtökohdistaan ja elämäntilanteestaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet toimia, vaikuttaa ja toteuttaa itseään.
 
 

Setlementtiliiton perustehtävä

 
Setlementtiliitto on paikallisten setlementtiyhdistysten omistama keskusjärjestö ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Toimimme yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa yhdenvertaisen yhteiskunnan toteutumiseksi.
 
Keskusjärjestönä vahvistamme jäsentemme toimintaedellytyksiä jäsenpalveluilla ja edunvalvonnalla sekä osaamisen kehittämisellä ja jakamisella.
 
Tehtävämme on lisätä vuoropuhelua, vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä yhdenvertaisen Suomen saavuttamiseksi. Vaikuttamistoiminnalla haluamme muuttaa yhteiskunnan
epäoikeudenmukaisia valtasuhteita ja rakenteita. Puolustamme ihmisoikeuksia ja edistämme niiden toteutumista.
 
Yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi kokeilemme ja kehitämme Setlementtiliiton omissa projekteissa ja toiminnoissa uusia ratkaisuja, jotka jaamme yhteiseen käyttöön. Toteutamme arvojen mukaista toimintaamme myös yhteiskunnallisten yritystemme kautta. Toimintamme on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.
 
 

Setlementtiliikkeessä liiton roolina on:

 
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: Vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja keskusteluun. Luo verkostoja ja puitteita vastuulliselle toiminnalle.
  • Keskusjärjestöpalveluiden tuottaminen: Tuottaa jäsenyhdistyksille erikseen sovittuja jäsenpalveluita, tukee ja luo setlementtityön toimintamalleja, koordinoi valtakunnallisia hankkeita sekä tuottaa sellaisia toiminnan tuloksia mittaavia välineitä, joilla koko liikkeen vaikutuksia voidaan osoittaa. Jäsenyhteisöjen mahdollisten kriisi- ja poikkeustilanteiden aikana Setlementtiliitto omalla toiminnallaan tukee niiden toimintaedellytyksiä.
  • Setlementtipalveluiden tuottaminen: Keskusjärjestö- ja vaikuttajaroolien lisäksi SSL tekee osakeyhtiöidensä kautta setlementtityötä tuottaen järjestön toimialoille kuuluvia asumis- ja yhteisöpalveluita suoraan kansalaisille tai muille sidosryhmille.
  • Aatteellisuuden tukeminen: Tukee jäseniä arvovalintojen tekemisessä ja niiden johdonmukaisessa kytkemisessä arjen työhön. Edistää sosiaalisuuden asiaa.
 
 

Setlementtien roolina on:

 
  • Setlementtityö: tehdä setlementtityötä paikallisesti tarjoten laadukkaita palveluita ja laajoja osallisuuden mahdollisuuksia.
  • Yhteisyys: sitoutua setlementtiarvoihin, yhteiseen brändiin ja linjauksiin sekä osallistua verkostoyhteistyöhön.
  • Raportointi: sitoutua yhteiseen toiminnan tulosseurantaan ja raportointiin. Kriisi- ja poikkeustilanteissa jäsenyhteisö ottaa vastaan Setlementtiliiton tarjoaman tuen toimintaedellytystensä turvaamiseksi.
  • Kehittäminen:  osallistua aktiivisesti yhteisiin kehittämisponnistuksiin ja vaikuttamistyöhön vastaten etenkin omista paikallisyhteisöistään sekä jakaa omaa osaamistaan.
 
 

Toiminnan strategiset painopisteet

 
Tavoitteenamme on yhdenvertainen, yhteisöllinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta. Vaikuttamistoiminnalla poistamme rakenteellisia ja asenteellisia
esteitä ihmisten oikeuksien toteutumisen tieltä. Vaikutamme päätöksentekijöihin yhdessä jäsenistön ja kumppaneiden kanssa. Toiminnan pohjana ovat ihmisoikeudet sekä luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa. Setlementtien palveluja käyttävät asiakkaat ovat arvokas ryhmä vaikuttamistoiminnan sisältöjen suunnittelun ja toteutuksen kannalta.
 
Toimimme sääntöjemme mukaisesti jäsenistön edunvalvojana, vaikutamme päättäjiin ja yhteiskuntapolitiikkaan tekemällä aloitteita, antamalla lausuntoja sekä pitämällä yhteyttä viranomaisiin ja muihin vaikuttajiin. Kuulemme jäsenistömme kantoja kansalaisyhteiskunnan toimintaan vaikuttavista yhteiskunnallisista muutostekijöistä. Seuraamme järjestökentän toiminnan edellytyksiä ja käymme viranomaisten kanssa keskustelua rahoituksen ja lainsäädännön muutoksista.
 
Meille on tärkeää, että jäsenemme voivat toimia vaikuttavasti ja tehokkaasti niin järjestöinä kuin palveluntuottajina. Edunvalvonnan perustehtävämme on aktiivisesti edistää hyvän elämän, ihmisarvon, yhdenvertaisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, paikallisuuden, osallisuuden, monikulttuurisuuden, lähidemokratian ja sukupolvien rajat ylittävän yhteistyön toteutumista yhteiskunnassa. Vaikuttamistyötämme ovat oikeudenmukaisten poliittisten päätösten ajaminen, ihmisoikeuksien edistäminen ja suojelu sekä kansalaistoiminnan toimintamahdollisuuksien edistyminen.
 
Strategiakaudella 2019–2023 keskitymme erityisesti (1) edistämään yhdenvertaisuutta sekä ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista ja (2) vahvistamaan setlementtitoimijoiden toimintaedellytyksiä yleishyödyllisten toimintojen ja palvelujen tuottajana sekä uusien toimintamuotojen kehittäjänä. Seuraavilla sivuilla on avattu tarkemmin painopisteiden tavoitteet sekä odotetut tulokset ja vaikutukset. Strategisten painopisteiden tarkemmat mittarit ovat vuositason toimintasuunnitelmassa.

 

Tutustu tarkemmin strategioihin: