Sukupuolisensitiivisyys

Mikä sukupuolisensitiivisyys?

Sukupuolisensitiivisyys (suse) tarkoittaa ihmisen kohtaamista ja hyväksymistä omana itsenään sekä sukupuoleen kohdistuvien rooliodotusten ja käyttäytymismallien avaamista, purkamista ja laajentamista. Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset. Sukupuolisensitiivisessä työssä (suse-työssä) tunnistetaan erilaisia sukupuolen ilmentämisen muotoja, mutta niitä ei uusinneta kyseenalaistamatta. Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuolirooleja sekä sukupuolittuneita käyttäytymismalleja.

 

Sukupuolisensitiivisyys ei tarkoita samaa kuin sukupuolineutraalius! Sukupuolisensitiivisessä työotteessa sukupuoliin liittyvät käsitykset ja stereotypiat ovat erityistarkastelun kohteena. Sukupuolineutraali näkökulma sen sijaan häivyttää sukupuolierot.

Miksi sukupuolisensitiivisyyttä tarvitaan?

 

Sukupuoli on yksi keskeisimmistä sosiaalisista instituutioista, johon ihminen liittyy lapsesta saakka. Sukupuoleen liittyvät odotukset, mallit ja rakenteet vaikuttavat merkittävästi kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.

 

Sukupuoliin liittyvien mallien ilmaisuja ovat muun muassa:

  • tyttöjen ja poikien lelut ja värit
  • sukupuolittuneet työmarkkinat, joissa työt jakautuvat kuviteltujen, sukupuolten ominaispiirteiden perusteella miesten ja naisten töihin
  • vanhemmuuden vastuun epätasainen jakautuminen (perhevapaajärjestelmän sukupuolisidonnaisuus, isien äitejä heikompi asema huoltajuuskiistoissa)

Yhteiskunnassa tuotetaan ja uusinnetaan jatkuvasti malleja ja normeja ”oikeanlaisesta” tavasta olla tyttö/poika, nainen/mies. Sukupuolisensitiivinen työote on yhdenlaista vastapuhetta, jossa pyritään tunnistamaan ja kyseenalaistamaan mahdollisuuksia kaventavia sukupuolittuneita käytäntöjä sekä kannustamaan yksilöä löytämään omannäköinen tapa toteuttaa itseään.