Julkaisuja ja oppaita

Aalto-Kallio, Mervi; Saikkonen, Paula & Koskinen-Ollonqvist, Pirjo (2009). Arvioinnin kartalla. Matka teoriasta käytäntöön. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 7/2009.

 

Aalto-Kallio, Mervi; Haake, Niina & Saarinen, Erja (toim.) (2014). Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen. Opas kokonaistoiminnan arviointiin. Soste ry.

 

Atjonen, Päivi (2007). Hyvä, paha arviointi. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki.

 

Fields, Marion (2014). Arviointi johtamisen tukena, verkkoluento.

 

Fields, Marion (2013). Järjestöarvioinnin ilmansuuntia -opas. OK-opintokeskus.

 

Henriksson, Mikko; Linnolahti, Outi & Harju, Henna (2015). Opas oman toiminnan arviointiin järjestöille. ARTSI-projektissa kehitetty itsearviointimalli ja työkalut arviointiin. Kuntoutussäätiö.

 

Koskela, Tuomas (2012). Kehittämishankkeiden arvioinnin tila. Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä. RAY. Avustustoiminnan raportteja 28.

 

Koskela, Tuomas & Harju, Henna (2012). RAY:n arviointikoulutus. Kuntoutussäätiö. Arviointi- ja koulutusyksikkö.

 

Kumpumäki, Tuula (2014). Tulokset ja vaikutukset näkyviin. Kohti merkityksellistä arviointia pienessä ja keskisuuressa Raha-automaattiyhdistyksen avustamassa järjestöjen yleistoiminnassa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Lindberg, Annina (2013). Eväitä arviointiin sosiaali- ja terveysjärjestöissä. Suomen Mielenterveysseura, kehittämisyksikkö Horisontti.

 

Pöyhönen, Eeva (2012). Kohti onnistunutta toiminnan arviointia. Sosiaalisten tilinpäätösten tarkastelun pohjalta syntyneitä suosituksia Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:lle. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Rajavaara, Marketta (2007). Vaikuttavuusyhteiskunta. Sosiaalisten olojen arvostelusta vaikutusten todentamiseen. Kelan tutkimusosasto. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 84.

 

RAY. Itsearviointi toiminnan kehittämisen välineenä.

 

Vataja, Katri (2012). Kehittyvä työyhteisö - Itsearvioinnin hyödyntäminen työyhteisön kehittämisessä kunnallisessa sosiaalitoimessa. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta, Sosiaali- ja terveyshallintotiede.