Tyttö- ja naistyö

 

Sukupuolisensitiivinen tyttötyö setlementeissä

 

Setlementtien sukupuolisensitiivisessä tyttötyössä tuetaan tyttöjä tai tytöksi itsensä kokevia henkilöitä pohtimaan ja löytämään moninaisten mallien ja vaihtoehtojen joukosta omannäköinen identiteetti ja olemisen tapa. Tyttötyö on toimintaa, jossa huomioidaan tyttöjen tarpeet, erityiskysymykset ja tyttöjä yhdistävät kehityksen ominaispiirteet. Samalla sukupuolisensitiivinen tyttötyö nostaa esiin tyttöjen välisiä eroja ja erilaisia olemisen tapoja. Myös sukupuolen moninaisuus tunnistetaan ja nuorta kannustetaan kyseenalaistamaan sukupuoleen liittyviä odotuksia.

 

Naistutkimus sekä nais- ja nuorisotutkimuksen piireistä noussut tyttötutkimus ovat sukupuolisensitiivisen tyttötyön tärkeitä taustatekijöitä. Näiden tutkimusalojen voimistuttua Suomessa 1990-luvulla alettiin kehittää käytännön tyttötyötä, usein soveltaen tutkimuksen teemoja käytäntöön. Esimerkiksi nais- ja tyttötutkimuksen keskustelut tyttöjen ja naisten omasta äänestä, tilasta sekä paikasta (”omasta huoneesta”) ovat olleet vahvasti taustoittamassa tyttötyön syntyä. Viime vuosina erityisesti Setan ja Folkhälsanin ansiosta keskustelu sukupuolisensitiivisestä tyttötyöstä on saanut myös normikriittisiä sävyjä. Kaikki nuoret eivät osaa tai halua määritellä itseään kaksijakoisen sukupuolikäsityksen kautta. Setlementtien sukupuolisensitiivisessä tyttötyössä normikriittinen lähestymistapa näkyy siten, että tyttötyön kohderyhmäksi määritellään nykyisin paitsi tytöt, myös tytöksi itsensä kokevat henkilöt.

 

Tyttötyö on sukupuolisensitiivistä silloin, kun ohjaajalla on tarvittava ammattitaito tehdä näkyväksi, nostaa keskusteluun ja kyseenalaistaa tyttöihin kohdistuvia odotuksia. Onkin tärkeää huomata, että tytöille kohdennettu toiminta, kuten esimerkiksi tyttökerhot, ei automaattisesti ole sukupuolisensitiivistä.

 

 Sukupuolisensitiivisen tyttötyö:

  • antaa mahdollisuuden miettiä ja kyseenalaistaa sukupuolirooleja, malleja ja odotuksia. Ryhmissä voidaan tukea aikuistumista, omannäköisen identiteetin löytymistä ja itsetuntoa.
  • antaa turvallisen aikuisen tuen ja peilin, jota vasten vanhemmistaan erkaantumassa olevat tytöt ja tytöiksi itsensä kokevat henkilöt voivat heijastaa omia ajatuksiaan ja valintojaan.
  • tarjoaa osallistujille ryhmän kannattelua. Ryhmätoiminnassa vertaistuki ja hyväksyntä sekä luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri voivat jo sinänsä tarjota tukea.
  • tuo esiin tyttöjen välisiä eroja. Tyttöjä tarkastellaan esimerkiksi julkisissa keskusteluissa usein yhtenäisenä ryhmänä, mutta tyttötyön kautta voidaan tuoda esiin moninaisuutta liittyen esimerkiksi etnisyyteen, uskontoon, seksuaalisuuteen, kiinnostuksen kohteisiin ja harrastuksiin.

 

Sukupuolisensitiivistä tyttötyötä tehdään erityisesti vuorovaikutteisissa ryhmissä. Ne perustuvat eriytettyyn luottamukselliseen ryhmätyöskentelyyn, jonka kautta on mahdollista pohtia ja löytää itselle sopivia tapoja toteuttaa sukupuoltaan. Ryhmät muodostetaan jonkin osallistujia yhdistävän teeman ympärille. Ryhmätoiminnan lisäksi tärkeitä tyttötyön muotoja ovat vapaaehtoistoiminta ja avoin toiminta.