Rahikka, Ryynänen 2014. Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa -tutkimusraportti

6.6.2014

Mitä osallisuudella tarkoitetaan? Mitkä ovat osallisuuden kokemuksen esteitä ja miten niitä voidaan poistaa? Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa -tutkimusraportti johdattaa lukijan osallisuuden käsitteistä osallisuustyön menetelmien mahdollisuuksiin, haasteisiin ja kehittämiskohtiin.

 

Raportin lopuksi esitellään havaintoja siitä, miten matalan kynnyksen osallistumista voidaan tukea. Käytännön esimerkkeinä tarkastellaan Uusi paikallisuus -hankkeen työmuotona vakiintunutta kansalaisraatia ja matalan kynnyksen osallistumiseen kehitettyä osallisuustyöpajaa. Lisäksi esitellään muita osallisuustyön sovelluksia ja matalan kynnyksen osallistumista tukevia toimintatapoja.

 

Itä-Suomen yliopiston Niina Rahikka-Räsäsen ja Sanna Ryynäsen toteuttama Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa -tutkimusraportti Suomen Setlementtiliiton koordinoiman Uusi paikallisuus –hankkeen käytännöistä on ajankohtainen katsaus osallisuuden, osallistumisen ja lähidemokratian käsitteisiin. Tutkimuksessa avataan osallisuuden esteitä ja pohditaan mitä matalan kynnyksen osallistuminen voi olla. Teoreettisen katsauksen jälkeen tarkastellaan deliberatiivisen demokratian sovelluksia. Erityisesti paneudutaan Uusi paikallisuus -hankkeen työmuodoksi vakiintuneeseen kansalaisraati-menetelmään sekä sen pohjalta hankkeessa kehitettyyn matalankynnyksen osallistumista tukevaan osallisuustyöpajaan.

 

Raportti valottaa kattavasti osallistumista ja osallisuutta tukevien menetelmien haasteita ja esittää havaintoja ja suosituksia matalan kynnyksen osallistumisen tukemiseen käytännössä.

 

Tutkimus on osa Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hankkeen yliopistoyhteistyötä. Uusi paikallisuus -hankkeen julkaisuna on aiemmin ilmestynyt Vaasan yliopiston tutkijoiden Harri Raision ja Juha Lindellin (2013) arvioiva tutkimus hankkeessa toteutetuista kansalaisraadeista.

 

Uusi paikallisuus -hanke on Suomen Setlementtiliiton koordinoima kansalaistoiminnan kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan menetelmiä, jotta asukkaat voivat vaikuttaa omaan paikallisyhteisöönsä sekä kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Hanke toimii viidellä pilottipaikkakunnalla, joissa työtä tehdään yhteistyössä paikallisten asukkaiden, kunnan ja järjestöjen kanssa. Hanke toteutetaan vuosina 2011-2015 ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.